...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การประชุมสัมนาเสริมสร้างความรู้โรคไข้หวัดนกสำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปึ๒๕๕๓

นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายแนวนโยบายของกรมปศุ สัตว์ในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จาก สสอ.๕ จำนวน ๑๒๒ คน เข้าร่วมประชุม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านไข้หวัดนก รับทราบนโยบายและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่
นายสมบูญ หลิมวัฒนา ผอ.สสอ.๕ กล่าวรายงาน