...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า

นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ที่มาติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙