...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เป็นเจ้าภาพคลินิคปศุสัตว์ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดเชียงรายดำเนินการโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า โดยนายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอ เป็นเจ้าภาพคลินิคปศุสัตว์ ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งานปรองดองสมานฉันท์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า

ประชาชนชาวเวียงป่าเป้า ร่วมงานปรองดองสมานฉันท์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า  ในวันที่ 25 ก.ค 2557  มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจคือ ท่านสามารถมาลงทะเบียนลุ่นรับลูกหมูไปเลี้ยงกันนะครับ มีสิทธิลงทะเบียนทุกคนเลย งานพิธีเปิดจะเริ่ม 13.00 น.

 นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมจัดกิจกรรมด้านปศุสัตว์ แจกนมสด จัดนิทรรศการความรู้

 น้องๆนักเรียน สนใจรับนมสดแจกฟรี อย่างเนืองแน่น

านปรองดองสมานฉันท์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจคือ ท่านสามารถมาลงทะเบียนลุ่นรับลูกหมูไปเลี้ยงกันนะครับ 

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพระราชดำริและถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สพ.ญ. วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมสัมมนาฯ
 นายสุกิจ มากมี ปสศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ และถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อเข้ากองทุนเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมริมกกรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สพ.ญ. วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานถวายองค์ผ้าป่า


วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ส่งมอบวัสดุก่อสร้างโรงเรือนฟาร์มสาธิตสุกร โครงการหลวงแม่ปูนหลวง

                                                
    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าส่ง มอบวัสดุก่อสร้างโรงเรือนมูลค่า  3,000  บาท ให้แก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มาธิต ในโครงการหลวงแม่ปูนหลวง