...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพระราชดำริและถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สพ.ญ. วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมสัมมนาฯ
 นายสุกิจ มากมี ปสศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ และถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อเข้ากองทุนเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมริมกกรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สพ.ญ. วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานถวายองค์ผ้าป่า


วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ส่งมอบวัสดุก่อสร้างโรงเรือนฟาร์มสาธิตสุกร โครงการหลวงแม่ปูนหลวง

                                                
    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าส่ง มอบวัสดุก่อสร้างโรงเรือนมูลค่า  3,000  บาท ให้แก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มาธิต ในโครงการหลวงแม่ปูนหลวง