...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้านำเสนอผลการดำเนินการกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ

นายสุกิจ มากมีกำลังตั้งใจนำเสนอ ให้คณะกรรมการรับทราบและสอบถาม
นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า นำเสนอกลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านโป่งเทวี  เพราะว่ามีความเป็นมาที่ดีมากเคยได้รับรางวัลกลุ่มดีเด่นระดับเขตมาแล้ว กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านโป่งเทวีหมู่ที่ ๒,๕ เดิมชื่อว่ากลุ่มเลี้ยงโค “ ๑๔ กุมภา “ ได้ทำการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ที่ตั้งเลขที่ ๒๑๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในการบริหารจัดการของกลุ่มอ่อนแอมากและมีสมาชิกเหลือไม่มากในช่วงปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๔ ทางสมาชิกของกลุ่มเลี้ยงโคจึงได้ทำการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขการบริหารจัดการของกลุ่มใหม่โดยมีมติให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเลี้ยงโค “ ๑๔ กุมภา “ เป็น “กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านโป่งเทวี “ เพื่อให้การบริหารจัดการ กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านโป่งเทวีซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยการเลี้ยงสัตว์ การอดออม เสียสละ เอื้ออาทร การบริหารงานเป็นกลุ่มหรือองค์กร และเป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวม ได้รับสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเป็น ๕๓ คน ได้พิจารณาตั้งระเบียบข้อบังคับขึ้นในภายในกลุ่ม เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๔ เพิ่มกิจกรรมจากเลี้ยงสัตว์เป็นมีกิจกรรมระดมทุนโดยการออมทรัพย์ร่วมกันในกลุ่มสมาชิก โดยให้สมาชิกฝากเงินสัจจะออมทรัพย์เดือนละ ๕๐ บาท (ปัจจุบันได้กำหนดฝากเงินตั้งแต่ ๕๐ บาท ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน) โดยรับฝากสัจจะออมทรัพย์ทุกวันที่ ๗ ของเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกของกลุ่ม จำนวน ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน ๗๔ คน มีเงินออมทรัพย์ จำนวน ๔๖๗,๑๗๐ บาท (ข้อมูล ตุลาคม ๒๕๕๔)
คณะกรรมการที่นำโดยนาย จิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ และปศุสัตว์อำเภอที่เข้่าร่วมกิจกรรม