...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าเข้าร่วมแห่เครื่องบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าเข้าร่วมแห่เครื่องบริวารผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดเจ็ดยอด....   อ่านข่าวเพิ่มเติม


วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน


การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ผ่านศูนย์เรียนรู้นายอินถา สมตา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ผ่านศูนย์เรียนรู้ของนายอินถา สมตา ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน บ้านสัน ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 โดยมีเกษตรกรผู้ที่สนใจ เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 20 ราย  ใน การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ คือนายอินถา สมตา และเกษตรกรผู้ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่อ าเภอเวียงป่าเป้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายรู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พึ่งพาตนเอง และพึ่งพาอาศัยกันและกัน นำมาซึ่งความเข้มแข็งและยั่งยืนใน
อาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานต่อไป
                   
   

การอบรมเกษตรกร โครงการหลวง


สำนักงำนปศุสัตว์อ อำเภอเวียงป่ำเป้ำ จัดอบรมเกษตรกรโครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โครงกำรหลวง
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดอบรม เกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้ชมชนชาวไทยภูเขาบ้าน แม่ฉางข้าว ต าบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกร  ก่อนที่เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่พื้นเมือง จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รายละ 6 ตัว เมื่อมีความรู้การเลี้ยงและการป้องกันโรคที่ถูกต้องแล้ว จะท าให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่ของตนเองให้แพร่กระจายพันธุ์มากขึ้น สามารถใช้เป็น
อาหารโปรตีนบริโภคในครอบครัว และสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย
 ในการฝึกอบรม เน้นให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยทีมวิทยากร น าโดย นายสุกิจ  มากมี ปศุสัตว์อ าเภอเวียงป่าเป้า และทีมวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย น.ส.อรอนงค์  พิมพ์คำไหล และนางพรพิมล  ใจไหว ที่ให้ความรู้ในเรื่อง ของการน าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เช่น ต้นกล้วย นำมาสับให้ละเอียดแล้วน ามาหมักร่วมกับร าละเอียด เกลือแกง น้ าตาลทราย  เมื่อนำไปเลี้ยงไก่จะท าให้ไก่เจริญเติบโตเร็วขึ้น นอกจากนี้ยัง นายวิเชียร บรรจงการ และ น.ส.หยาดรุ้ง โป่งชนะ ยังแนะน า
เทคนิคการเพาะหนอนแมลงวัน จากมูลสัตว์ เป็นอาหารโปรตีนมาเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถท าได้ง่าย ด้วยตนเอง และมีต้นทุนต่ า รวมถึงการให้วัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง
 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกรบ้านแม่ฉางข้าว ในครั้งต่อไปจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหาร สัตว์สวนครัว ในพื้นที่ว่างหลังบ้าน เพื่อที่ไก่สามารถมาจิกกินพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเหล่านี้ เป็นการสร้างอาหารโปรตีน คุณภาพ ราคาถูกแก่ไก่ได้

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้านำเสนอผลการดำเนินการกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ

นายสุกิจ มากมีกำลังตั้งใจนำเสนอ ให้คณะกรรมการรับทราบและสอบถาม
นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า นำเสนอกลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านโป่งเทวี  เพราะว่ามีความเป็นมาที่ดีมากเคยได้รับรางวัลกลุ่มดีเด่นระดับเขตมาแล้ว กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านโป่งเทวีหมู่ที่ ๒,๕ เดิมชื่อว่ากลุ่มเลี้ยงโค “ ๑๔ กุมภา “ ได้ทำการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ที่ตั้งเลขที่ ๒๑๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในการบริหารจัดการของกลุ่มอ่อนแอมากและมีสมาชิกเหลือไม่มากในช่วงปี ๒๕๓๗ – ๒๕๔๔ ทางสมาชิกของกลุ่มเลี้ยงโคจึงได้ทำการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขการบริหารจัดการของกลุ่มใหม่โดยมีมติให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเลี้ยงโค “ ๑๔ กุมภา “ เป็น “กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านโป่งเทวี “ เพื่อให้การบริหารจัดการ กลุ่มปศุสัตว์พัฒนาบ้านโป่งเทวีซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยการเลี้ยงสัตว์ การอดออม เสียสละ เอื้ออาทร การบริหารงานเป็นกลุ่มหรือองค์กร และเป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวม ได้รับสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเป็น ๕๓ คน ได้พิจารณาตั้งระเบียบข้อบังคับขึ้นในภายในกลุ่ม เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๔ เพิ่มกิจกรรมจากเลี้ยงสัตว์เป็นมีกิจกรรมระดมทุนโดยการออมทรัพย์ร่วมกันในกลุ่มสมาชิก โดยให้สมาชิกฝากเงินสัจจะออมทรัพย์เดือนละ ๕๐ บาท (ปัจจุบันได้กำหนดฝากเงินตั้งแต่ ๕๐ บาท ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน) โดยรับฝากสัจจะออมทรัพย์ทุกวันที่ ๗ ของเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกของกลุ่ม จำนวน ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน ๗๔ คน มีเงินออมทรัพย์ จำนวน ๔๖๗,๑๗๐ บาท (ข้อมูล ตุลาคม ๒๕๕๔)
คณะกรรมการที่นำโดยนาย จิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ และปศุสัตว์อำเภอที่เข้่าร่วมกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าร่วมประชุมสัมนา

 นายสุกิจ มากมีเข้าร่วมประชุมหลักสูตร คนภูมิภาค กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๕ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก มีท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ  มาเป็นประธานเปิด และมอบนโยบาย และหลายๆผู้อำนวยการพลัดกันขึ้นเป็นวิทยากรบรรยายตลอดทั้ง ๒ วัน

 การบรรยายของ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ฯ
 ทีมงานของสำนักเลขานุการกรมที่ มาอำนวความสะดวกทุกอย่าง
 ผู้จัดการสหกรณ์และท่านปศุสัตว์เขต ๕ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสหกรณ์ พร้อมบริการเงินกู้ฉุกเฉินหน้าห้องประชุมแก่สมาชิก
 บรรยากาศการลงทะเบียนหน้าห้องประชุม สบายๆ
 ท่านผอ.กองนิติการกรมฯบรรยาย ธรรมภิบาล
 ท่านผอ.สารสนเทศ ให้รางวัลสำหรับผู้สนใจเรียนดีตั้งใจตอบปัญหา


ปิดท้ายด้วยกองคลังบรรยายตอบปัญหาระเบียบการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัมนาปศุสัตว์อินทรีย์

นางสาวหยาดรุ้ง โป่งชนะ เจ้าหน้าที่สัตวบาลอำเภอเวียงป่าเป้า นำเกษตรกรแกนนำในการดำเนินชีวิตปศุสัตว์อินทรีย์เดินทางร่วมสัมนาการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ที่ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๙กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และเดินทางไปดูงานที่งานราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่ ในวัันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การประชุมมีการบรรยายการสร้างมาตรฐานปศุสัตว์อินทรียโดยผู้เชี่ยวชาญจินตนา อินทรมงคล

ร่วมงานไถ่ชีวิตโค กระบือ ที่อำเภอแม่สรวย

ายสุกิจ มากมี ปสุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าประจำสำนักงานออกปฏิบัติงานรวมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในงานมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือ ที่อำเภอแม่สรวย เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔