...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมซ้อมแผนไข้หวัดนก

นายสุกิจ มากมี ปศุสัตวือำเภอเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่โรงแรมปาร์คอินเชียงราย นอกจากวาระตามปกติ มีการซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก การนำเสนอผลงานรอยครึ่งปีของแต่ละกลุ่มงาน การสร้างฟาร์มโคนมมาตรฐาน  ปิดท้ายด้วยการเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านปศุสัตว์ ปศุสัตว์ตำบลที่ได้ร่วมงานมาด้วยความขยันขันแข็ง