...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2555 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 50 คน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวนความรู้การปฏิบัติงานแก่อาสาปศุสัตว์ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีนายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานในพิธีเปิด และได้เชิญ นายพินิจ หล้าคำ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นภาคเหนือตอนบน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่น" นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรบรรยายอีกหนึ่งท่านคือ น.ส.อรอนงค์ พิมพ์คำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ "การปศุสัตว์กับ AEC" นายพงศภัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย บรรยาย เรื่อง โรคสัตว์ที่สำคัญและการป้องกันโรค

นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

 น.ส.อรอนงค์ พิมพ์คำไหล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ "การปศุสัตว์กับ AEC" 
นายพินิจ หล้าคำ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นภาคเหนือตอนบน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่น"