...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัมนาปศุสัตว์อินทรีย์

นางสาวหยาดรุ้ง โป่งชนะ เจ้าหน้าที่สัตวบาลอำเภอเวียงป่าเป้า นำเกษตรกรแกนนำในการดำเนินชีวิตปศุสัตว์อินทรีย์เดินทางร่วมสัมนาการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ที่ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๙กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และเดินทางไปดูงานที่งานราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่ ในวัันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การประชุมมีการบรรยายการสร้างมาตรฐานปศุสัตว์อินทรียโดยผู้เชี่ยวชาญจินตนา อินทรมงคล

ร่วมงานไถ่ชีวิตโค กระบือ ที่อำเภอแม่สรวย

ายสุกิจ มากมี ปสุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าประจำสำนักงานออกปฏิบัติงานรวมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในงานมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือ ที่อำเภอแม่สรวย เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔