...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

รับรางวัลจากท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบประกาศนียบัตร รองชนะเลิศการประกวดศักยภาพการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด ให้แก่นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในที่ประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย