...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ร่วมประชุมสัมนายุทธศาสตร์การป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ

นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุมสัมนายุทธศาสตร์การป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริหารของท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ทุกๆอำเภอของจังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร ทบทวนอาสาปศุสัตว์

จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร ทบทวนอาสาปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียราย โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จัดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร ทบทวนอาสาปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่างิ้ว (ภาคบรรยาย)ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และฟาร์มเกษตรกรตำบลป่างิ้ว (สำหรับการฝึกปฏิบัติ) มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 ราย มาจาก 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลสันสลี เวียง บ้านโป่ง ป่างิ้วเวียงกาหลง แม่เจดีย์ และแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นอาสาปศุสัตว์ที่เคยผ่านการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์มาแล้ว และปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเป็นเกษตรกรผู้นำด้านปศุสัตว์ได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของท้องที่ เพื่อให้อาสาปศุสัตว์สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้อย่างเหมาะสมขึ้น และเพื่อให้อาสาปศุสัตว์สามารถรายงานและการสามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม ตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า นายสุกิจ มากมี กล่าวรายงาน การฝึกอบรมในภาคเช้าเป็นภาคทฤษฎี มีวิทยากรบรรยายจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย คือ นายสัตวแพทย์จำนงค์ สันกว๊าน และนางพรพิมล ใจไหว สำหรับในภาคบ่ายเป็นภาคปฏิบัติการทบทวนการฉีดวัคซีนในสัตว์ปีก และโค กระบือ โดยมีวิทยากรคือ นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า นายณัฐพล ศรีบุญเรืองและ น.ส.หยาดรุ้ง โป่งชนะ เป็นวิทยากร
คลิกดูภาพการอบรมและรายละเอียดเพิ่มเติ่ม