...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าร่วมประชุมสัมนา

 นายสุกิจ มากมีเข้าร่วมประชุมหลักสูตร คนภูมิภาค กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๕ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก มีท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ  มาเป็นประธานเปิด และมอบนโยบาย และหลายๆผู้อำนวยการพลัดกันขึ้นเป็นวิทยากรบรรยายตลอดทั้ง ๒ วัน

 การบรรยายของ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ฯ
 ทีมงานของสำนักเลขานุการกรมที่ มาอำนวความสะดวกทุกอย่าง
 ผู้จัดการสหกรณ์และท่านปศุสัตว์เขต ๕ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสหกรณ์ พร้อมบริการเงินกู้ฉุกเฉินหน้าห้องประชุมแก่สมาชิก
 บรรยากาศการลงทะเบียนหน้าห้องประชุม สบายๆ
 ท่านผอ.กองนิติการกรมฯบรรยาย ธรรมภิบาล
 ท่านผอ.สารสนเทศ ให้รางวัลสำหรับผู้สนใจเรียนดีตั้งใจตอบปัญหา


ปิดท้ายด้วยกองคลังบรรยายตอบปัญหาระเบียบการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้อง