...ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่เวบไชต์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า

นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ที่มาติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมราษฎรอำเภอเวียงป่าเป้า

 เมื่อ 6 มี.ค.58  นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า  ร่วมต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยป่าครั่ง  หมู่14 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เป็นเจ้าภาพคลินิคปศุสัตว์ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดเชียงรายดำเนินการโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า โดยนายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอ เป็นเจ้าภาพคลินิคปศุสัตว์ ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งานปรองดองสมานฉันท์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า

ประชาชนชาวเวียงป่าเป้า ร่วมงานปรองดองสมานฉันท์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า  ในวันที่ 25 ก.ค 2557  มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจคือ ท่านสามารถมาลงทะเบียนลุ่นรับลูกหมูไปเลี้ยงกันนะครับ มีสิทธิลงทะเบียนทุกคนเลย งานพิธีเปิดจะเริ่ม 13.00 น.

 นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมจัดกิจกรรมด้านปศุสัตว์ แจกนมสด จัดนิทรรศการความรู้

 น้องๆนักเรียน สนใจรับนมสดแจกฟรี อย่างเนืองแน่น

านปรองดองสมานฉันท์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจคือ ท่านสามารถมาลงทะเบียนลุ่นรับลูกหมูไปเลี้ยงกันนะครับ 

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพระราชดำริและถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สพ.ญ. วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมสัมมนาฯ
 นายสุกิจ มากมี ปสศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ และถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อเข้ากองทุนเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมริมกกรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สพ.ญ. วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานถวายองค์ผ้าป่า


วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ส่งมอบวัสดุก่อสร้างโรงเรือนฟาร์มสาธิตสุกร โครงการหลวงแม่ปูนหลวง

                                                
    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าส่ง มอบวัสดุก่อสร้างโรงเรือนมูลค่า  3,000  บาท ให้แก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มาธิต ในโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ร่วมคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

นายสุกิจ มากมี ปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมปฏิบัติงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย